Advanced search
Kefir Muffins

Kefir Muffins

Hummus Muffins

Hummus Muffins

Banana Oat Bran Muffins

Banana Oat Bran Muffins

Feta and Vegetable Muffins

Feta and Vegetable Muffins

Banana, Apple, and Carrot Muffins

Banana, Apple, and Carrot Muffins

Chicken Breast Quinoa Muffins

Chicken Breast Quinoa Muffins

Carrot and Bell Pepper Muffins

Carrot and Bell Pepper Muffins

Sugar-Free Coconut Muffins

Sugar-Free Coconut Muffins

Sugar-Free Chocolate Coconut Muffins

Sugar-Free Chocolate Coconut Muffins

Date and Cashew Chocolate Muffins

Cream Cheese-Stuffed Chocolaty Muffins

Cream Cheese-Stuffed Chocolaty Muffins

Ricotta, Coconut and Almond Muffins

Ricotta, Coconut and Almond Muffins

Coconut Muffins

Coconut Muffins

Lemon Curd Muffins

Lemon Curd Muffins

Oat Bran Muffins

Oat Bran Muffins

Mushroom Frittata Muffins

Mushroom Frittata Muffins